SZ-Jegy Kitöltés

SZ-lap kitöltési segédlet

Fontos: A nyomtatvány kitöltését a 225/2015. (VII. 7.) Kormány rendelet írja elő. Veszélyes hulladék szállítása és átadása, csak úgynevezett Sz-Lap (Szállítási-Lap) kitöltését követően lehetséges.

Igény esetén cégünk segít az Sz-Lap kitöltésében. Kérje értékesítőink segítségét!

Sz-lap nyomtatvány igénylésére két lehetőség van:

- regisztráljon a www.hulladekweb.hu oldalon és onnan díj ellenében letölthetővé válik a sorszámozott Sz- lap.

vagy

- A szállítási laphoz egyedi sorszámtartományt kell igényelni. Sorszámtartományt az igényelhet, aki legalább székhellyel és Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (a továbbiakban: KÜJ) rendelkezik. A sorszámtartományt az igénylőnek a környezetvédelemért felelős miniszter 30 napon belül adja ki. Az igénylést papír alapon vagy elektronikus úton a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni.

A sz lap használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról (termelő), átvevőjéről (kezelő), szállítójáról, a szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról. A szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy esetleges baleset, illetőleg havária helyzet esetén rendelkezésre álljanak a szükséges intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk.

Az alábbiakban az Sz-lap kitöltéséhez adunk segítséget.

  

SZ-lap

A veszélyes hulladék szállításához szükséges szállítási lap képe és adattartalma:

”Sz” lap
SZÁLLÍTÁSI LAP*
sorszám:
példányszám:
1. A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:
2. A szállítónak átadott hulladékmennyiség:
nettó: kg bruttó: kg
3. A hulladék összetétele: 4. A hulladék megjelenési formája:
5. A legfontosabb veszélyességi jellemzője**:
HP_________HP_________HP_________HP_________HP_________HP_________
6. A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb bejegyzések***:
UN __ __ __ __
7. Az átadott küldeménydarabok (csomagok) száma: 8. A csomagolás módja:
9. A hulladék átadójának neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
10. A hulladék átadójának telefonszáma:
11. Adószám vagy adóazonosító jel:
12. KÜJ: 13. KTJ:
14. A hulladék átadója telephelyének neve:
15. A hulladék átadója telephelyének címe (település, utca, házszám, irányítószám):
16. Szállító**** neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
17. Szállító telefonszáma:
18. Adószám vagy adóazonosító jel: 19. A fuvarlevél száma: 20. Külön lap csatolva:
Igen: □ Nem: □
21. A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma:
22. A szállítás módja: 23. A szállítás megkezdése: 24. A szállító jármű rendszáma:
25. A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
26. A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma:
27. KÜJ: 28. KTJ:
29. Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):
30. Kezelési kód: 31. Az átvétel időpontja:
32. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 33. Az átvevő a küldeményt (csomagot):
átvette: □ nem vette át: □
34. Az átvett küldeménydarabok (csomagok) 35. Az átvett hulladék mennyisége:
száma: nettó: kg bruttó: kg
36. A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), az átvétel meghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja.Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
37. A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja):Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
38. A veszélyes hulladékot átvevő hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával,
megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), és a veszélyes hulladékot kezelésre átvette:Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
39. A hulladékátvétel megtagadásának indoka, helye, időpontja:Felelős személy neve, telefonszáma:
Kelt: Aláírás és pecsét:
* E nyomtatvány kitöltését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet írja elő.
** A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl – a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében – a HP1; HP2; HP3; HP6; HP8; HP12 veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni.
*** Akkor kell kitölteni, ha a veszélyes hulladék szállítása az ADR, a RID, az ADN hatálya alá tartozik.
**** Ha a hulladék átadójának és a szállítónak a személye megegyezik, akkor az ugyanazon tartalmú mezőket elég egyszer kitölteni.

Sorszám: a környezetvédelmi minisztériumtól megrendelt sorszám vagy a www.hulladekweb.hu regisztráció során kapott sorszám;

Példányszám:

Az SZ-lap garnitúra 4 példányos bizonylat, amelynek egyes példányait kitöltésük után a következőképpen kell felhasználni:

  • Hulladék átadó példánya a termelőnél marad (1/4);
  • A szállító példány a szállítónál marad, (2/4)
  • A hulladékkezelő visszaküldi a hulladék átadójának ezzel igazolja az átvételt,(3/4)
  • A hulladék átvételét követően a kezelő példánya a hulladék kezelőnél marad (4/4)

A hulladékra vonatkozó adatok

1.   A hulladék azonosító kódja és hulladékjegyzék szerinti megnevezése:

A keletkezett hulladék azonosító számát a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben felsorolt listából kell megadni. Az azonosítószám mindig 6 db számjegyből áll és *-al végződik veszélyes hulladék esetén. Azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel.

2.   A szállítónak átadott hulladékmennyiség:

A szállítandó hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni.

3.   A hulladék összetétele: A legfontosabb összetevőt, vagy összetevőket kell beírni

4.   A hulladék megjelenési formája:

A hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának megfelelő azonosító kódot kell beírni a következők szerint:

Fizikai megjelenési forma:

Azonosító kód:

1. Por

P

2. Szilárd

Sz

3. Viszkózus/pasztaszerű

V

4. Folyékony

F

5. Gáznemű

G

6. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1-5%)

0

7. Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6-10%)

1

8. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11-15%)

2

9. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16-20%)

3

10. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21-25%)

4

11. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26-30%)

5

12. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31-35%)

6

13. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36-40%)

7

14. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41-45%)

8

15. Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: >45%)

9

5.   A legfontosabb veszélyességi jellemzője:

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladékra legjellemzőbbet kell feltüntetni.

 HP 1

„Robbanásveszélyes”: Olyan hulladék, amely képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan hőmérsékleten és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy környezetében ezzel kárt okoz. Beleértendő a pirotechnikai hulladék, a robbanásveszélyes szervesperoxid-hulladék és a robbanásveszélyes önreaktív hulladék.

HP 2

Oxidáló”: Olyan hulladék, amely – általában azzal, hogy oxigént biztosít – más anyag égését okozza vagy elősegíti.

HP 3

 HP 3 „Tűzveszélyes”:

a) a tűzveszélyes folyékony hulladék olyan folyékony hulladék, amelynek lobbanáspontja 60 °C alatt van, vagy olyan gázolaj, dízel és könnyű fűtőolaj hulladéka, amelynek lobbanáspontja >55 °C és <75 °C;

b) a tűzveszélyes öngyulladó folyékony és szilárd hulladék olyan szilárd vagy folyékony hulladék – akár kis mennyiségben is -, amely a levegővel való érintkezést követő öt percen belül meggyullad;

c) a tűzveszélyes szilárd hulladék olyan szilárd hulladék, amely könnyen éghető, vagy súrlódás révén tüzet okozhat, vagy elősegíti azt;

d) a tűzveszélyes gáz-halmazállapotú hulladék olyan gáz-halmazállapotú hulladék, amely levegőn 20 °C-on és 101,3 kPa szokásos nyomáson tűzveszélyes;

e) a vízzel reakcióba lépő hulladék olyan hulladék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben bocsát ki tűzveszélyes gázokat;

f) egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő hulladék, tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék.

HP 4

 Irritáló” – bőrirritáció és szemkárosodás: Olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel érintkezve bőrirritációt vagy szemkárosodást okozhat.

HP 5

 „Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás”: Olyan hulladék, amely egyszeri vagy ismétlődő expozíciót követően célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció következtében akut toxikus hatást okoz.

HP 6

 Akut toxicitás”: Olyan hulladék, amely szájon át vagy bőrön át kapott dózis, illetve belélegzés folytán akut toxicitást okozhat.

HP 7

Rákkeltő (karcinogén)”: Olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak incidenciáját.

HP 8

Maró”: Olyan hulladék, amely a bőrrel érintkezve bőrirritációt okozhat.

HP 9

Fertőző”: Olyan hulladék, amely életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazza, amelyek közismerten vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetekben.

HP 10

„Reprodukciót (szaporodást) károsító”: Olyan hulladék, amely a felnőtt hímnemű és nőnemű egyedek szexuális működésére és termékenységére gyakorol káros hatást, valamint az utódokban fejlődési toxicitást okoz.

HP 11

Mutagén”: Olyan hulladék, amely mutációt, vagyis a sejt genetikai anyagának végleges mennyiségi vagy szerkezeti változását okozhatja.

HP 12

„Akut mérgező gázokat fejlesztő”: Olyan hulladék, amely vízzel vagy savval érintkezve akut mérgező gázokat fejleszt (Acute tox. 1, 2 vagy 3).

HP 13

 „Érzékenységet okozó”: Olyan hulladék, amely egy vagy több olyan anyagot tartalmaz, amelyek közismerten a bőr és a szaglószervek érzékenységét okozzák.

HP 14

 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”: Olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.

HP 15

„Olyan hulladék, amely képes a HP 1-14-ben felsorolt olyan veszélyességi tulajdonságot mutatni, amellyel az eredeti hulladék nem rendelkezik”:

 

6.   A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb bejegyzések:
UN __ __ __ __

A hulladék UN száma: Az adott veszélyes hulladékra legjellemzőbbet kell feltüntetni. Az UN számokat jelenleg a 71/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) “A” és “B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról, és a 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

7.   Az átadott küldeménydarabok (csomagok) száma:

Ebben a rovatban kell megadni a szállított 8. pont szerinti csomagolási egységek darabszámát.

8.   A csomagolás módja:

Az elsődleges csomagolásnak vagy csomagolószernek megfelelő számkódot kell beírni:

A csomagolás módja:

Számkódja:

1. Hordó

1

2. Fahordó

2

3. Kanna, flakon

3

4. Doboz, tartály, láda

4

5. Zsák

5

6. Kombinált csomagolás

6

7. Nyomásálló tartály

7

8. Ömlesztve

8

9. Egyéb

9

9.       A hulladék átadójának neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

Átadó neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név.

       Átadó címe:

Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával.

Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni.

Utca, út, tér stb.:A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.

Házszám: A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt a rovatot üresen kell hagyni.

 

 

10.            A hulladék átadójának telefonszáma:

A hulladékkal kapcsolatban információt nyújtani tudó kapcsolattartó telefonszáma; Mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. +36 30/952-9350).

11.            Adószám vagy adóazonosító jel:

A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére az Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott azonosító, amely három, egymástól – jellel elválasztott részből áll. Az első rész az adózó nyolc számjegyű egyedi azonosítója, a második és a harmadik rész a tevékenységgel, telephellyel kapcsolatos kód. A tizenegy számjegyű adószám elsősorban azonosítására, bejelentkezését követő nyilvántartásba vételre szolgál.

 

12.    KÜJ szám:

Környezetvédelmi Ügyfél Jel rövidítése.  Ez egy 9 számból álló a környezetvédelmi adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító. KÜJ számot az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi felügyelőség adhat és Tőlük lehet kérni egy bejelentőlap kitöltését követően. A KÜJ  szám a különféle környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek egyszerű és egyértelmű azonosítását szolgálja.

Link: Kinek kell KÜJ számmal rendelkeznie?

13.            KTJ szám:

Környezetvédelmi Területi Jel rövidítése. 9 számból álló azonosító. Ezt a számot is az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől kell kérni. Ha több telephelye van a termelőnek, akkor több KTJ számot is kap.

14.            A hulladék átadója telephelyének neve:

A cégnév mellett a termelő telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a termelő telephely megnevezése nem azonos az 9. pont szerinti elnevezéssel.

15.            A hulladék átadója telephelyének címe (település, utca, házszám, irányítószám):

Amennyiben az átadó több telephellyel is rendelkezik, ez a cím eltérhet a 9-es ponttól;

16.            Szállító**** neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

A veszélyes hulladékot szállító cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában

17.            Szállító telefonszáma:

A hulladék szállításában ügyintéző telefonszáma;

18.            Szállító adószám vagy adóazonosító jel:

A szállító cég adószáma;

19.            A fuvarlevél száma:

A szállítást végző gépjármű fuvarlevelének/menetlevelének számát kell feltűntetni;

20.            Külön lap csatolva: Igen: □ Nem: □

Jelenleg nincs funkciója. A Nem részt kell bejelölni.

21.            A szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma:

Veszélyes hulladékot szállítani, csak az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott veszélyes hulladék szállítási engedély birtokában lehet. Itt a szállító cég veszélyes hulladékok szállítására kapott engedély számot kell feltüntetni (engedély iktatószáma)

22.            A szállítás módja mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni:

A szállítás módja

Betűkódja

Közúton

R

Vasúton

T

Belső vízi úton

W

Egyéb módon

O

23.            A szállítás megkezdése:

Azt az időpontot kell megadni, amikor a szállítás megkezdődik, tehát amikor a szállítmány elhagyja a termelő telephelyet. A hónapot is arab számmal kell jelölni (pl.2004.01.01.)

24.            A szállító jármű rendszáma:

A szállítást végző gépkocsi rendszámát kell beírni;

25.            A hulladékkezelő, kereskedő neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

A veszélyes hulladékot kezelés céljából átvevő cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában.

26.            A hulladékkezelő, kereskedő telefonszáma:

A hulladékkezelő részéről elérhető kapcsolattartó telefonszáma.

27.            KÜJ:

A hulladékkezelő KÜJ száma; lásd 12.pont

28.            KTJ:

A hulladékkezelő KTJ száma; lásd 13.pont

 

29.            Az átvevő hulladékkezelő, kereskedő telephelyének neve, címe (település, utca, házszám, irányítószám):

A hulladékkezelését végző cégnek több telephelye is lehet ezért, nem mindig azonos a 25. pontban megadottakkal.

30.            Kezelési kód:

Az a kezelési kód, amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. Ezt a kódot a kezelést végző cég tudja megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges.

Kezelési kódok

Begyűjtés/kereskedelem

kezelési kód

Megnevezés

G0001

Begyűjtés

B0001

Kereskedelem

 

 

Ártalmatlanítási műveletek

kezelési kód

Megnevezés

D1

Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);

D2

Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása);

D3

Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);

D4

Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy ülepítőtavakban);

D5

Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);

D6

Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;

D7

Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is;

D8

E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek;

D9

E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);

D10

Hulladékégetés szárazföldön;

D11

Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet);

D12

Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában);

D13

Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

D14

Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;

D15

Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

Hasznosítási műveletek

kezelési kód

Megnevezés

R1

Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;

R2

Oldószerek visszanyerése, regenerálása;

R3

Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);

R4

Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;

R5

Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);

R6

Savak vagy lúgok regenerálása;

R7

Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése;

R8

Katalizátorok összetevőinek visszanyerése;

R9

Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata;

R10

Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;

R11

Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;

R12

Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

R13

Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

Hulladékelőkezelést szolgáló műveletek

kezelési kód

Megnevezés

Biológiai előkezelés, átalakítás

E01 – 01

fertőtlenítés

E01 – 02

biológiai bontás

E01 – 03

biológiai feltárás;

E01 – 99

egyéb
Fizikai előkezelés, átalakítás

E02 – 01

szétválasztás (szeparálás);

E02 – 02

szűrés;

E02 – 03

aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04

tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02 – 05

válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06

válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 07

pellet-készítés, brikettálás;

E02 – 08

hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

E02 – 09

hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

E02 – 10

hulladékká vált gépjármű bontása;

E02 – 11

kondicionálás;

E02 – 12

szárítás;

E02 – 13

szitálás, rostálás

E02 – 14

fertőtlenítés;

E02 – 15

mosás (vízzel);

E02 – 16

keverés;

E02 – 99

egyéb

E02 – 15

mosás (vízzel);
Kémiai előkezelés, átalakítás

E03 – 01

semlegesítés, közömbösítés;

E03 – 02

oldószeres feltárás;

E03 – 03

elektrolízis;

E03 – 04

oxidáció, redukció;

E03 – 05

kicsapás;

E03 – 06

beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);

E03 – 07

dehalogénezés, hidrogénezés;

E03 – 08

fertőtlenítés;

E03 – 09

mosás;

E03 – 99

egyéb;
Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás

E04 – 01

desztillálás;

E04 – 02

szűrés;

E04 – 03

fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás);

E04 – 04

mosás;

E04 – 05

kondicionálás;

E04 – 06

töményítés, bepárlás;

E04 – 07

pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás;

E04 – 08

keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés;

E04 – 09

szárítás;

E04 – 10

hígítás;

E04 – 11

homogenizálás;

E04 – 12

felitatás;

E04 – 13

fizikai beágyazás (pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);

E04 – 99

egyéb;

31.            Az átvétel időpontja:

A szállítmány átvételének (nem a megérkezésének) időpontja. A hónapot is arab számmal kell jelölni (pl.2004.01.01.)

32.             Hulladékgazdálkodási engedély száma:

Az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a veszélyes hulladékok kezelésére kapott engedély száma; (engedély iktatószáma)

33.            Az átvevő a küldeményt (csomagot): átvette: □ nem vette át: □

A veszélyes hulladékot kezelésre átvevőnek a megfelelő kódkockában X-el kell jelölnie azt, hogy a szállítmányt – annak ellenőrzését követően – átvette-e, vagy nem. Amennyiben a kezelő nem vette át a veszélyes hulladék szállítmányt, akkor a nyomtatvány 39. rovatában kell leírni a visszautasítás okát.

34.            Az átvett küldeménydarabok (csomagok) száma:

Az átvett – 33. pont szerinti csomagolási egységek -darabszámát kell feltüntetni.

35.            Az átvett hulladék mennyisége: nettó kg bruttó kg:

Az átvett hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni.

Nyilatkozatok:

36.            A veszélyes hulladék átadója kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a szállítmány szállításra alkalmas állapotú, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), az átvétel meghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja.
Felelős személy neve, telefonszáma:

Az átadásra kerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban felvilágosítást adó, intézkedési jogkörrel rendelkező személy neve

37.            A szállító kijelenti, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja):

Felelős személy neve, telefonszáma:

 

38.            A veszélyes hulladékot átvevő hulladékkezelő, kereskedő kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a veszélyes hulladék átvételére feljogosítással és megfelelő technológiával,
megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik (utóbbit csak akkor, ha e kötelezettséget kormányrendelet előírja), és a veszélyes hulladékot kezelésre átvette:

Felelős személy neve, telefonszáma:

 

39.            A hulladékátvétel megtagadásának indoka, helye, időpontja:

Felelős személy neve, telefonszáma:
Amennyiben a kezelő a szállítmányt bármely ok miatt nem veszi át, akkor az átvétel megtagadásának okát ebben a rovatban kell közölni.